Stichting tot behoud van het Meere-orgel/ANBI

Voor de restauratie/reconstructie van het Meere-orgel in 1994 kwam naast veel overheidsgeld ook ruime financiele steun vanuit de burgerij. Volgens de toenmalige kerkvoogdij en de Stichting schiep dit verplichtingen naar de Eper gemeenschap: het orgel is ván de kerkelijke gemeente vóór de hele Eper gemeenschap.
Daarom is vanaf 1994 direct een start gemaakt met het jaarlijks organiseren van een serie klassieke orgelconcerten (9) op de laatste zaterdag van de maand.
Andere activiteiten zijn: jaarlijks enkele zomeravondzangavonden, orgelbespelingen op marktdagen in juli en augustus ed, en concerten van koren en muziekgezelschappen georganiseerd door de Stichting en/of "derden".

ANBI
De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt in dat giften aan de Stichting fscaal aftrekbaar zijn en dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Teneinde te voldoen aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden verstrekken wij hieronder de volgende informatie:

Stichting tot Behoud van het Meere-orgel in Epe
Contact adres : Hr. A. Mulder, Feithenhofweg 4, 8161 BS Epe
Bankrekening nr NL41RABO0317594486 tnv St. Meere-orgel Epe
RSIN of fiscaal nummer: 802397700

Leden Bestuur per 31 december 2020
E. Dijkgraaf, voorzitter
A. Mulder , secretaris
B. Berkhoff, penningmeester
H. Dalhuisen, bestuurslid
H. Postma – van Dijck , bestuurslid
G. Voortman, bestuurslid


Doelstelling (artikel 2 statuten):

Het hoofddoel van de stichting betreft de artistieke exploitatie van het Meere-orgel Epe, door o.a. orgelconcerten, en de promotie van het Meere-orgel en het daarbij in de ruimste zin uitdragen van de cultuurhistorische waarden van het orgel.

Beleidsplan
Zoals hierboven al is vermeld heeft de stichting meteen na het gereedkomen van de restauratie van het orgel in 1994 een start gemaakt met het regelmatig verzorgen van orgelconcerten door landelijk bekende organisten. Daarnaast worden ook andere muzikale evenementen waarbij het orgel betrokken is, verzorgd dan wel ondersteund.

Verslag activiteiten
Een overzicht van de concerten en andere activiteiten is opgenomen onder het hoofd “Concerten op het Meere-orgel” van deze website . Een overzicht van de activiteiten in voorgaande jaren is opgenomen onder het hoofd “Archief”van deze website.

Beloningsbeleid en Financiële verantwoording
De leden van het bestuur ontvangen voor hun activiteiten geen beloning. Ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.

 

Staat van baten en lasten Stichting tot behoud van het Meereorgel Epe:

JAARREKENING 2023
JAARREKENING 2022
JAARREKENING 2021
JAARREKENING 2020
JAARREKENING 2019
JAARREKENING 2018
JAARREKENING 2017