Stichting tot behoud van het Meere-orgel Epe

Stichting tot behoud van het Meere-orgel/ANBI

Voor de restauratie/reconstructie van het Meere-orgel in 1994 kwam naast veel overheidsgeld ook ruime financiele steun vanuit de burgerij. Volgens de toenmalige kerkvoogdij en de Stichting schiep dit verplichtingen naar de Eper gemeenschap: het orgel is ván de kerkelijke gemeente vóór de hele Eper gemeenschap.
Daarom is vanaf 1994 direct een start gemaakt met het jaarlijks organiseren van een serie klassieke orgelconcerten (9) op de laatste zaterdag van de maand.
Andere activiteiten zijn: jaarlijks enkele zomeravondzangavonden, orgelbespelingen op marktdagen in juli en augustus ed, en concerten van koren en muziekgezelschappen georganiseerd door de Stichting en/of "derden".
 
ANBI
De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt in dat giften aan de Stichting fscaal aftrekbaar zijn en dat schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Teneinde te voldoen aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden verstrekken wij hieronder de volgende informatie:

Stichting tot Behoud van het Meere-orgel in Epe
Contact adres :  Hr. A. Mulder, Feithenhofweg 4, 8161 BS  Epe
Bankrekening nr  NL41RABO0317594486
RSIN of fiscaal  nummer:  802397700

Leden Bestuur per 31 december 2014
H. Dalhuisen, wn voorzitter
A. Mulder , secretaris
J.D. de Zwart, penningmeester
L. Meijer , bestuurslid

W. Meenink, bestuurslid
H. Postma – van Dijck , bestuurslid


Doelstelling (artikel 2 statuten):
1. Het beheer, de exploitatie en het onderhoud van het Meere-orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te Epe;
2. Het werven en beheren van fondsen waaruit restauratie en het onderhoud van het orgel kunnen worden bekostigd.;
3. Verder al datgene te doen wat voor het behoud, beheer en exploitatie van het orgel wenselijk en nodig is .

Beleidsplan
Zoals hierboven al is vermeld heeft de stichting meteen na het gereedkomen van de restauratie van het orgel in 1994 een start gemaakt met het regelmatig verzorgen  van orgelconcerten door landelijk bekende organisten. Daarnaast worden ook andere muzikale evenementen waarbij het orgel betrokken is verzorgd dan wel ondersteunt.
In samenspraak met organisten en kerkbestuur wordt  noodzakelijk onderhoud e.d. aan het orgel gerealiseerd. Door het stichtingsbestuur worden momenteel tevens de mogelijkheden onderzocht tot realisering van een in het koor te plaatsen zogenaamd koororgel.

Verslag activiteiten
Een overzicht van de concerten en andere activiteiten is opgenomen onder het hoofd “Concerten op het Meere-orgel” van deze website . Een overzicht van de activiteiten in voorgaande jaren is opgenomen onder het hoofd “Archief”van deze website.

Beloningsbeleid en Financiële verantwoording
De leden van het bestuur ontvangen voor hun activiteiten geen beloning. Ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten worden vergoed.
Als gevolg van restauratie van het kerkgebouw is de kerk in 2012 een groot deel van het jaar gesloten geweest. Hierdoor kon slechts 1 concert worden gegeven aan het einde van het jaar.

Staat van baten en lasten Stichting tot behoud van het Meereorgel Epe
                                                                 2015            2014

BATEN
Giften en schenkingen                              283                55
Verkoop Cd’s orgel                                     191                83
Ontvangen rente                                       138               242
Opbrengst concerten                             3.059            2.949
                                                                      _____             ______
                                        totaal                3.672            3.329   
LASTEN
Kosten concerten                                      4.072                 4.071
Kostprijs verkochte Cd’s                                 14                       51
Bijdrage aan kerkbestuur iz aanschaf
video camera en projector tbv orgel        1.000              1.000
Overige kosten                                              172              1.112
                                                                   ______             ______  

                                           totaal               5.387                6.234

Nadelig Saldo                                            -1.715                  -2.915